ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
รางวัลที่ 1
ตู้เย็น TOSHIBA รุ่น GR-RS755WIA-PGTH(22)
มูลค่ารางวัลละ 42,990 บาท จำนวน 12 รางวัล
ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์
1
พรทิพย์ ภ.
089490XXXX
2
วริสา พ.
086083XXXX
3
พิราวรรณ พ.
088064XXXX
4
ดวงจันทร์ ส.
087052XXXX
5
นิติ จ.
081826XXXX
6
อารีวรรณ ร.
088906XXXX
7
กฤษกร พ.
089816XXXX
8
กิจติชัย ซ.
084189XXXX
9
ณัฐวุฒิ ว.
095926XXXX
10
ภูวเดช ค.
081559XXXX
11
ปัณณชัย ย.
065992XXXX
12
สมเกียรติ พ.
081845XXXX


รางวัลที่ 2
ตู้เย็น TOSHIBA รุ่น GR-RF610WE-PMT(37)
มูลค่ารางวัลละ 27,990 บาท จำนวน 18 รางวัล
ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์
1
กรวิทย์ ล.
087799XXXX
2
ธวัชชัย ส.
096137XXXX
3
ธนากาญ ต.
087192XXXX
4
อมรรัตน์ ข.
099262XXXX
5
ติณห์ ก.
080496XXXX
6
วีรายา ส.
095106XXXX
7
คมคาย ร.
081366XXXX
8
ณภัชชา ค.
081307XXXX
9
นลินี ช.
081355XXXX
10
กัญนถัสสรณ์ บ.
082496XXXX
11
ธีรพล จ.
086521XXXX
12
ดวงดี ศ.
081637XXXX
13
พิณภัช พ.
082428XXXX
14
วรกาญจน์ ส.
095798XXXX
15
หทัยกาญน์ ท.
091776XXXX
16
พัชรินทร์ ม.
081553XXXX
17
สมิตานัน ก.
063159XXXX
18
สมศักดิ์ ล.
081933XXXX


รางวัลที่ 3
ตู้เย็น TOSHIBA รุ่น GR-RT624WE-PMT(06)
มูลค่ารางวัลละ 20,990 บาท จำนวน 25 รางวัล
ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์
1
มลียานี จ.
089878XXXX
2
นิวัต ส.
084942XXXX
3
สงกรานต์ ส.
098296XXXX
4
ชลจิตรา ห.
093636XXXX
5
พิชชาวีร์ ร.
083858XXXX
6
คนึง ย.
080227XXXX
7
ประไพพร บ.
099454XXXX
8
วรรณวิภา ก.
086339XXXX
9
สุรเดช ว.
081736XXXX
10
ตาลสุม จ.
062275XXXX
11
เจน ช.
084727XXXX
12
ธาริณี จ.
089997XXXX
13
เกวลิน ป.
087423XXXX
14
อพิรักษ์ จ.
081417XXXX
15
ปิยวัช อ.
093789XXXX
16
วิชชุดา น.
081805XXXX
17
ชลธิชา ต.
084359XXXX
18
มัณฑนา ท.
090004XXXX
19
จงรัก บ.
081996XXXX
20
กชพร ย.
065235XXXX
21
ชนิดา อ.
086411XXXX
22
รัติมา ง.
081699XXXX
23
จริยา ด.
083185XXXX
24
พิมผกา อ.
097924XXXX
25
ธนวรรธน์ ว.
080964XXXX